دکتر حسین خدمت
جستجوی ساده محتوایی
تاریخ جاری
98/09/24 يكشنبه 14:41
کنترل فونت
Text + Text -

بنر ستون سمت راست
یک خاطره
آمار بازدید
98/09/24
بازدید: ۵٢٧
IP: ١۴۴

98/09/23
بازدید: ٣٢۴۵
IP: ٢١٨

98/09/22
بازدید: ۴٨٨
IP: ١۵٠

98/09/21
بازدید: ٢٢۵٣
IP: ٢٠٠

98/09/20
بازدید: ٨٣٣
IP: ١٩۶

98/09/19
بازدید: ۶۴٨
IP: ١۶۵

98/09/18
بازدید: ٢٠٠٠
IP: ٢٠٣


افراد آنلاین: ٣
IP: 3.94.129.211
از: ...
پرینت
#١۶
بازدید: ۴٣۶٠
91/06/29 چهارشنبه 07:31

نحوه گذاشتن بالون

نحوه گذاشتن بالون : بیماران در کلینیک سرپایی پذیرش می شوند

1- بیماران در کلینیک سرپایی پذیرش می شوند .

2- متخصص بیهوشی به بیمار دارو های آرام بخش از طریق رگ تزریق می کند و قلب و ریه بیمار را با دستگاه کنترل می کند ولی معمولا نیاز به انجام بیهوشی عمومی نیست .

3- از طریق آندوسکوپی ، بالون روی هم خوابیده را داخل معده قرار می دهیم .

4- از طریق لوله ی وصل شده به بالون مقدار ۴۰۰تا ۷۰۰ (متوسط ۵۰۰ سی سی)

سرم نرمال سالین و 10cc ماده ی رنگی متیلن بلو تزریق می کنیم تا بالون متسع شود .

5- لوله ی متصل به بالون را در می آوریم تا بالون داخل معده بماند .

6- با آندوسکوپ محل بالون را در داخل معده مجددا چک می کنیم .

7- 2 ساعت بعد بیمار با دستورات غذایی مرخص می شود .

8- به طور متوسط بالون 6 ماه داخل معده باقی می ماند .

SecImgSes