دکتر حسین خدمت
جستجوی ساده محتوایی
تاریخ جاری
98/12/05 دوشنبه 14:19
کنترل فونت
Text + Text -

بنر ستون سمت راست
یک خاطره
آمار بازدید
98/12/05
بازدید: ١٩۵
IP: ۵١

98/12/04
بازدید: ١۶۶
IP: ٩۶

98/12/03
بازدید: ١۴٨
IP: ٨۶

98/12/02
بازدید: ٣١۶
IP: ٩١

98/12/01
بازدید: ١۶٣
IP: ١٠٠

98/11/30
بازدید: ١٨٩
IP: ١١٠

98/11/29
بازدید: ٢٣٢
IP: ١١١


افراد آنلاین: ٣
IP: 3.218.67.1
از: ...
پرینت
#٢٨
بازدید: ٣٢۶١
91/07/03 دوشنبه 00:34

ويژگی و صحت كيت اوره آز سريع بهينه شده جهت تشخيص بالينی هليكوباكترپيلوری

ويژگی و صحت كيت اوره آز سريع بهينه شده جهت تشخيص بالينی هليكوباكترپيلوری

نويسندگان: سيد جواد واعظ *، دكتر عظيم اکبر زاده ، دكتر داريوش نوروزيان ، دكتر محسن امينی ، دكتر حسين خدمت ، دكتر مژگان جيحونيان ، دكتر سيد سعيد ميردامادی ، سيد احمد واعظ

چکیده مقاله:
زمینه: آزمون اوره آز سریع روشی ارزان، با ویژگی بالا و سریع جهت تشخیص هلیکوباکترپیلوری بر بالین بیمار است که به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.
هدف: مطالعه به منظور تعیین حساسیت، ویژگی و صحت کیت اوره آز سریع بهینه شده توسط انستیتو پاستور ایران انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۸۰ در انستیتو پاستور ایران انجام شد. ابتدا برای ۹۱ بیمار مشکوک به عفونت ناشی از هلیکوباکترپیلوری پرسشنامهای شامل تاریخچه و علائم بیماری، علائم آندوسکوپی تکمیل شد. سپس نمونه های بیوپسی شده از هر فرد به طور مقایسهای و بدون آنکه فرد آزمایش کننده اطلاعی از نتایج آزمون دیگر نمونه ها داشته باشد به سه روش زیر مورد آزمون قرار گرفتند : ۱) آزمون اوره آز سریع بهینه شده با استفاده از کیت ساخته شده در انستیتو پاستور ایران، ۲) آزمون اوره آز سریع با استفاده از کیت شاهد، ۳) آسیب شناسی نمونه به عنوان روش استاندارد.
یافته ها: در آزمونهای انجام شده با کیت اوره آز سریع بهینه شده، از کل افرادی که آسیب شناسی مثبت داشتند % ۸ /۷۸ آزمون اوره آز مثبت و از کل افرادی که آسیبشناسی منفی داشتند % ۷ /۸۹ آزمون اوره آز منفی داشتد که این اختلاف معنی دار بود (۱/ ۰ > p). موارد مثبت کاذب در نتایج آزمون اوره آز سریع بهینه شده %۴/۴ بود.
نتیجه گیری: تفسیر نتایج حاصل از کیت اوره آز سریع بهینه شده نشان داد که میزان حساسیت این کیت % ۸ /۷۸، ویژگی آن % ۷ /۸۹ و صحت آن نیز % ۵ /۸۳ است که مزیت این کیت را در مقایسه با دیگر کیتهای تولید داخل نشان می‌دهد.
واژه‌های کلیدی: هلیکوباکترپیلوری، عفونت، حساسیت و ویژگی، آسیب شناسی.

 

منبع: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1 دیدگاه

92/07/18 پنجشنبه 10:43
[1] نامشخص:

سلام دکتر جان آیا هلیکوباکتریا مسری است

SecImgSes